Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie strany. Obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti o dodávateľoch a odberateľoch. Ide o identifikačné informácie, organizačné rozdelenie, informácie o zamestnancoch a pod.

Tretie strany sú nevyhnutnou súčasťou riadenia rizík ako aj evidencie zodpovedností a povinností zabezpečované zmluvnými stranami. Tretie strany sú integrované do všetkých modulov systému WebArat a v rámci jednotlivých procesov sú k nim definované práva, povinnosti a zodpovednosti.