Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie strany. Obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti o spoločnosti. Ide o základné informácie, kontaktné informácie, identifikačné informácie, organizačné rozdelenie a informácie o zamestancoch a pod.

Tretie strany sú nevyhnutnou súčasťou riadenia rizík ako aj evidencie zodpovedností a povinností zabezpečované zmluvnými stranami. Tretie strany sú integrované do všetkých modulov systému a v rámci jednotlivých procesov sú k ním definované práva, povinnosti a zodpovednosti.