Analýzy rizík

Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ekonomického ohodnotenia možných dôsledkov, ale aj vyčíslenie nákladov na realizáciu opatrenia, ktoré sú potrebné na eliminovanie rizika. V tejto fáze existuje množstvo prístupov, z ktorých by si organizácia mala vyberať vlastný, optimálny kompromis medzi zložitým výpočtom a jednoduchým odhadom. Organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o kybernetickej bezpečnosti, majú metodiku analýzy rizík priamo definovanú. Realistickým odhadom pravdepodobnosti reálnosti hrozby možno zostaviť napríklad maticu miery rizika pre aktíva a odhadnúť úroveň rizika.

Na základe úrovne rizika sa potom organizácia rozhoduje, či je riziko prijateľné alebo vyžaduje aplikovanie opatrení. Ošetrenie rizík obsahuje aj vyhodnotenie nárokov na aplikovanie opatrení a ich porovnanie s mierou rizika a možnými dôsledkami na organizáciu pre realistickejšie hrozby. Organizácia si pre riziká volí vedome a objektívne prijateľnosť rizika, vyhne sa riziku aplikovaním opatrení alebo prenesie riziko na tretie strany.

Hlavné prvky analýzy rizík systému WebArat:

  • Metodika analýzy rizík podľa požiadaviek zákazníka
  • Akceptovateľná úroveň rizika
  • Plán zvládania rizík
  • Modifikovateľné úrovne kategórií a ich nápočtov
  • Automatizovaná, poloautomatizovaná alebo manuálna analýza rizík
Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Rizikové scénare
Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.