Audítorské a kontrolné činnosti sú hlavným diagnostickým nástrojom manažmentu a fungujú ako spätná väzba poskytujúca informácie o stave systému organizácie a procesov v ňom prebiehajúcich. Audity, alebo kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových procesov, ktoré tvoria efektívny a bezpečný systém organizácie.

Audity systémov znamenajú systematické a nezávislé skúmanie úrovne bezpečnosti s cieľom určiť, či činnosť a súvisiace výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi a či sa tieto zámery realizujú efektívne a sú vhodné na dosiahnutie cieľov. Na základe informácií poskytnutých auditmi manažment pristupuje k potrebným opatreniam vedúcim k zlepšovaniu systému spoločnosti.

Hlavným cieľom každého auditu musí byť zisťovanie faktov, nie chýb.

Proces riadenia auditov a kontrol je v systéme riadený na úrovniach:

  • Riadenie nezhody
  • Plány odstránenia nezhody
  • Povinnosti a zodpovednosti
  • Parametre plnenia cieľov a ich väzba na zistenie auditu
  • Overovanie zavedených opatrení

ISO-audit.png