Informačné aktíva – čokoľvek, čo má pre organizáciu hodnotu. Je veľa druhov aktív vrátane a) informácií; b) softvéru, ako je napr. počítačový program; c) fyzických aktív, ako je napr. počítač; d) služieb; e) personálu a jeho kvalifikácií, zručností a skúseností; f) nehmotných aktív, ako sú napr. povesť a image. Organizácia identifikuje informačné aktíva, ich vlastníkov, umiestnenie aktív, parametre, konkretizuje aj požiadavky na ich vlastnosti, ktoré je možné uspokojovať.

Základným predmetom systému kvality je Proces. Proces je súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. V organizácii nesmie existovať žiadny proces, za ktorý nie je nikto zodpovedný. Každý proces musí mať súvisiacé a náväzné procesy vstupy a výstupy do procesu, väzby na dodávateľov (ak je to relevantné) vlastníka, operátora procesu, merateľné výstupné parametre pre hodnotenie výkonnosti procesu, ...

Základným predmetom systému enviromentálného manažmentu sú Environmentálne aspekty, ktoré určujú aké sú hodnoty ich vplyvy na životné prostredie. Environmentálne aspekty sa vzťahujú na činnosti a procesy organizácie, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na životné prostredie (napr. vypúšťanie odpadových vôd, emisie a pod.)