Ochrana osobných údajov

V oblasti ochrany osobných údajov systém pracuje so všetkými povinnými evidenciami a procesmi, definovanými legislatívou (spracovateľské činnosti, evidencie súhlasov, posúdenie vplyvu, posúdenie rizikovosti, …) a to všetko integrované do procesov integrovaného riadenia, analýz rizík, povinnej dokumentácie, záznamov, poučení, preškolení, tretích strán a pod.

Systém „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016. Nariadenie, v schválenom znení, je priamo účinné pre každý členský štát EÚ. V slovenskom právnom poriadku je nariadenie premietnuté aj do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017. Zákon 18/2018 Z. z. je účinný rovnako ako GDPR od 25. mája 2018.“

Ďalšie oblasti systému WebArat
ISO normy
"Táto medzinárodná norma bola pripravená s cieľom poskytnúť model na ...
Legislatíva kybernetickej bezpečnosti
Európska únia už prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť odolnosť ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.