Rizikové scénare

Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov do rizika. Môže byť chápaný aj ako katalóg rizík. V rámci tohto modulu sa definujú jednotlivé súvisiace väzby medzi aktívami/procesmi/aspektami, podpornými aktívami, zavedenými opatreniami a následne medzi hrozbami a zraniteľnosťami/koreňovými príčinami.

Integrita systému je navrhnutá logikou, ktorá nedovoľuje v rámci aktív/procesov/aspektov, podporných aktív a zavedených opatrení definovať väzby, ktoré spolu nesúvisia. Tým sa zabezpečuje správnosť informácií.

Väzby hrozieb a zraniteľností/koreňových príčin s aktívami/procesmi/aspektami, podpornými aktívami, zavedenými opatreniami identifikuje manažér sám podľa svojich znalostí z reálneho prostredia (alebo mu s tým pomôžeme v rámci implementácie).

Spôsob definovania rizikových scenárov v zmysle logiky systému ponúka rôzne spôsoby prístupu k rizikovým scenárom či už na úrovni početnosti scenárov alebo na úrovni uhla pohľadu na hlavný predmet rizika.

Ako vstupy sa využívajú:

  • primárne aktíva/procesy/aspekty
  • podporné aktíva
  • katalóg opatrení
  • katalóg hrozieb
  • katalóg zraniteľností/koreňových príčin

Rizikové scenáre sú využívané aj v rámci analýzy rizík, riadenia auditných zistení, či incidentov a udalostí.

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.