Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ekonomického ohodnotenia možných dôsledkov, ale aj vyčíslenie nákladov na realizáciu opatrenia, ktoré sú potrebné na eliminovanie rizika. V tejto fáze existuje množstvo prístupov, z ktorých by si organizácia mala vyberať vlastné, optimálny kompromis medzi zložitým výpočtom a jednoduchým odhadom. Organizácie na ktoré sa vzťahuje zákon o kybernetickej bezpečnosti majú metodiku analýzy rizík priamo definovanú. Realistickým odhadom pravdepodobnosti reálnosti hrozby možno zostaviť napríklad maticu miery rizika pre aktíva a odhadnúť úroveň rizika.

Na základe úrovne rizika sa potom rozhodnúť, či je riziko prijateľné, alebo vyžaduje aplikovanie opatrení. Ošetrenie rizík obsahuje aj vyhodnotenie nárokov na aplikovanie opatrení a ich porovnanie s mierou rizika a možnými dôsledkami pre organizáciu pre realistickejšie hrozby. Organizácia si pre riziká volí vedome a objektívne prijateľnosť rizika, vyhnutie sa riziku aplikovaním opatrení alebo prenesenie rizika na tretie strany.

Hlavné prvky analýzy rizík systému WebArat

  • Metodika analýzy rizík podľa požiadaviek zákazníka
  • Akceptovateľná úroveň rizika
  • Plán zvládanie rizík
  • Modifikovateľné úrovne kategórií a ich nápočtov