Audity

Audítorské činnosti sú hlavným diagnostickým nástrojom manažmentu a fungujú ako spätná väzba poskytujúca informácie o stave systému organizácie a procesov v ňom prebiehajúcich. Audity predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových procesov, ktoré tvoria efektívny a bezpečný systém organizácie.

Audity systémov znamenajú systematické a nezávislé skúmanie úrovne bezpečnosti s cieľom určiť, či činnosť a súvisiace výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi a či sa tieto zámery realizujú efektívne a sú vhodné na dosiahnutie cieľov. Na základe informácií poskytnutých auditmi manažment pristupuje k potrebným opatreniam vedúcim k zlepšovaniu systému spoločnosti.

Celý proces riadenia auditov je nastavený v zmysle normy ISO 19011.

Hlavným cieľom každého auditu musí byť posúdenie zhody, nie hľadanie chýb a nedostatkov.

Proces riadenia auditov je v systéme riadený na úrovniach:

 • Plány auditov na voliteľné obdobie (napr. rok, 3 roky,…)
 • Definícia hlavného audítora a tím audítora (interný, externý)
 • Definícia detailného plánu auditu
  • predmet auditu
  • typ auditu
  • určenie hlavného audítora a team audítora
  • auditované oddelenie a zodpovedné osoby
  • termín auditu (dátum a časový rozsah)
  • integrácia auditu s jednotlivými článkami normy a zákona
 • Riadenie nezhody
 • Priamy vplyv nezhôd do analýzy rizík
 • Plány odstránenia nezhody
 • Povinnosti a zodpovednosti
 • Parametre plnenia cieľov a ich väzba na zistenie auditu
 • Overovanie zavedených opatrení
Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.