Aktíva/procesy/aspekty

Základným predmetom informačnej bezpečnosti (kybernetickej bezpečnosti) je informačné aktívum. Informačným aktívom sa rozumie čokoľvek, čo má pre organizáciu hodnotu. Existuje veľa druhov aktív, napríklad: informácie, data, know-how, IT služby, personál a jeho kvalifikácia, zručnosti a skúsenosti, nehmotné aktíva (povesť, image). Organizácia identifikuje informačné aktíva, ich vlastníkov, umiestnenie aktív, parametre, konkretizuje aj požiadavky na ich vlastnosti, ktoré je možné uspokojovať. Môže sa stať, že organizácie majú ako informačné aktívum definované HW a SW, ktoré sú v systéme riadené ako podporné aktíva. Katalóg podporných aktív je možné prostredníctvom API prepojiť s rôznymi externými systémami.

Samostatnú podkategóriu v systéme tvoria Spracovateľské činnosti (GDPR) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Základným predmetom systému kvality je Proces kvality. Proces je súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. V organizácii nesmie existovať žiadny proces, za ktorý nie je nikto zodpovedný. Každý proces by mal mať súvisiace a nadväzujúce procesy, vstupy a výstupy do procesu, väzby na dodávateľov (ak je to relevantné), vlastníka, operátora procesu, merateľné výstupné parametre pre hodnotenie výkonnosti procesu a pod.

Základným predmetom systému environmentálneho manažmentu sú Environmentálne aspekty, ktoré určujú aké sú hodnoty a ich vplyvy na životné prostredie. Environmentálne aspekty sa vzťahujú na činnosti a procesy organizácie, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na životné prostredie (napr. vypúšťanie odpadových vôd, emisie a pod.).

Špecifickým predmetom, ktorý nie je možné jednoznačne definovať pre akúkoľvek oblasť, je prednastavená tzv. Karta, ktorá je preddefinovaná a je možné ju v rámci implementácie upraviť na akýkoľvek špecifický predmet (napr. služba v katalógu služieb, utajovaná skutočnosť,…).

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.