iso_smib.png

ČSN ISO / IEC 27001: 2013 ISMS Systém managementu informační bezpečnosti

"Tato mezinárodní norma byla připravena s cílem poskytnout model na sestavení (návrh), implementaci, provoz, monitorování a zlepšování Systému managementu informační bezpečnosti (Information Security Management System (ISMS). Přijetí ISMS by pro organizaci mělo být strategickým rozhodnutím. Koncepce a implementace ISMS organizace jsou ovlivněny podnikovými potřebami a cíli, bezpečnostními požadavky, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace. Předpokládá se, že tyto faktory a jejich podpůrné systémy se časem mění. Očekává se, že implementace ISMS musí být provedena v rozsahu, který je v souladu s potřebami organizace, např. jednoduchá situace vyžaduje jednoduché řešení ISMS. Tato mezinárodní norma může být využita i na ohodnocení shody zainteresovanými interními nebo externími stranami."

ČSN EN ISO 9001: 2009 SMK Systém managementu kvality

Normy ISO souboru 9000 poskytují organizacím příležitost zvýšit hodnotu svých činností a trvale zlepšovat svou výkonnost tím, že zaměří svou pozornost na hlavní procesy. Normy podtrhují úzké vazby mezi systémy managementu kvality a procesy v organizacích a podtrhují nutnost trvalého zlepšování. Výsledkem má být nasměrování jejich uživatelů na dosahování podnikatelských úspěchů včetně spokojenosti zákazníků a zainteresovaných stran. Z toho důvodu management organizace má realizaci systému managementu jakosti chápat jako výhodnou ziskovou investici, a ne pouze jako certifikační požadavek.

iso_qms.png

iso_ems.png

ČSN EN ISO 14001: 2005 EMS Systém enviromentálního managementu

Organizace všech druhů se stále více zabývají dosahováním a demonstrováním rozvážného environmentálního chování kontrolou vlivů svých aktivit, výrobků a služeb na životní prostředí, v souladu se svou environmentální politikou a dlouhodobými cíli. Dělají tak v kontextu neustále se posilující legislativy, rozvoje ekonomické strategie a dalších opatření, které podporují ochranu životního prostředí a zvýšeného zájmu zúčastněných stran o environmentální záležitosti a udržitelný rozvoj. Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení, umožňující organizaci vyvinout a zavést politiku a cíle, které zohledňují právní požadavky a informace o významných environmentálních aspektech.

ČSN EN ISO 45 001 OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato norma OHSAS 45 001 byla vypracována jako odezva na požadavky kladené řízení BOZP v organizacích. Tyto narůstající požadavky legislativních předpisů, zákazníků, ale i zaměstnanců a odborových organizaci, začínající soudní spory současných a bývalých zaměstnanců při úrazech a nemocech z povolání v důsledku dlouhodobých pracovních vlivů, kladou mnohem větší nároky na zaměstnavatele a jejich odborní zástupce. Jedním z řešení, jak tyto nároky a požadavky uspokojit je zavedení systému managementu BOZP.

iso_ohsas.png