Informační aktiva - cokoliv, co má pro organizaci hodnotu. Je mnoho druhů aktiv včetně a) informací; b) softwaru, jako je např. počítačový program; c) fyzických aktiv, jako je např. počítač; d) služeb; e) personálu a jeho kvalifikací, dovedností a zkušeností; f) nehmotných aktiv, jako jsou např. pověst a image. Organizace identifikuje informační aktiva, jejich vlastníky, umístění aktiv, parametry, konkretizuje i požadavky na jejich vlastnosti, které je možné uspokojovat.

Základním předmětem systému kvality je Proces. Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně se ovlivňujících činností, které transformují vstupy na výstupy. V organizaci nesmí existovat žádný proces, za který není nikdo zodpovědný. Každý proces musí mít související a návazné procesy vstupy a výstupy do procesu, vazby na dodavatele (pokud je to relevantní) vlastníka, operátora procesu, měřitelné výstupní parametry pro hodnocení výkonnosti procesu, ...

Základním předmětem systému enviromentálního managementu jsou Environmentální aspekty, které určují jaké jsou hodnoty jejich vlivy na životní prostředí. Environmentální aspekty se týkají činností a procesů organizace, které mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na životní prostředí (např. vypouštění odpadních vod, emise apod.)